اختلاف اسلام مجاهدین با اسلام آخوندهای حاکم

دیدگاه‌ها, مجاهدین

مجاهدین به یک اسلام اصیل که مدافع دمکراسی و بردباری است معتقدند. این اسلام حاکمیت را حق مردم می‌داند و با حاکمیت آخوند و هرگونه اجبار دینی عمیقا مخالف است. آنچه مریم رجوی می‌گوید «نه به دین اجباری و نه به اجبار دینی» و یا «نه به دین اجباری، نه به حکومت اجباری و نه به حجاب اجباری» دقیقا ریشه در اعتقادات اسلامی مجاهدین دارد.
در اسلام مجاهدین طبق نص صریح قرآن همه انسانها، چه زن و چه مرد، و از هر نژادی که باشند برابرند و هیچ مزیتی بر دیگری ندارند.
از نظر مجاهدین، آنچه رژیم آخوندها تحت عنوان اجرای شریعت در ایران انجام میدهند تماما علیه تعالیم اسلامی و روح قرآن است. از نظر مجاهدین خمینی و خامنه ای بزرگترین دشمنان اسلام هستند.
تبعیض و جنایت علیه زنان، احکام سبعانه اعدام، سنگسار و قطع دست و شکنجه و شلاق‌زدن ضد دین پیامبر اسلام است که قران او را رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ توصیف کرده است. رحمت نه فقط برای مسلمانان نه برای مومنان بلکه برای همه جهانیان!
از نظر مجاهدین اسلام همان دین امام علی است که ۱۴۰۰ سال پیش که انتخابات و دمکراسی مفهومی نداشت، تنها فقط با یک اجماع عمومی، به زبان امروز یک رفراندوم عمومی حاضر به پذیرش حاکمیت شد. او در دستورالعملی برای فرماندارش در مصر نوشت مردم یا برادر تو در دین و یا شبیه تو در آفرینش هستند و باید با آنها با عدالت و محبت رفتار کنی.
اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست، قرآن از یک دینامیزم برخوردار است که هدایت کننده بشریت به سوی عدالت، یگانگی و برابری و جامعه‌ای خالی از ستم و استثمار می‌باشد.
آنچنانکه در آموزشهای بنیانگذاران مجاهدین و کلاسهای تبیین جهان مسعود رجوی تشریح شده، هستی بی‌هدف نیست و به سوی یگانگی و توحید شتابان است و انسان با دو سلاح آگاهی و اختیار (اراده) قدرت و مسئولیت تعیین سرنوشت خود و جامعه و حرکت در راه تکامل و پیشرفت را دارد.
رویکرد اسلام اصیل نسبت به جهان، انسان و تاریخ این امکان را به انسان میدهد که در هر زمان قواعد و قوانین پیشرفت و تکامل را کشف و در مسیر درست حرکت کند.
مبتنی بر همین درک از اسلام است که مسعود رجوی و مجاهدین جدی ترین مدافع طرح جدایی دین و دولت در شورای ملی مقاومت بودند که تصریح میکند «هیچیک از شهروندان بدلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب، در امر انتخاب شدن، انتخاب کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت» و «صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد رسمیت و اعتبار ندارد»…
بزرگترین خیانتهای خمینی خیانت به اعتماد مردم و وارونه جلوه دادن اسلام و سوءاستفاده از این آئین رحمت و رهایی بود. مجاهدین از روز اول رو در روی سوء استفاده او از اسلام ایستادند.