ایران

نگاهی گذرا به تاریخ معاصر ایران، از دیکتاتوری سلطنتی تا استبداد مذهبی

از درد و رنج امروزه مردم ایران و راه حل آن

تاریخ معاصر ایران

ولایت فقیه

جنگ افروزی

بنیادگرایی اسلامی

نه شاه نه شیخ

جنگ افروزی

صدور تروریسم

ارکان بقای 

اعدام و سرکوب

سلاح اصلی حکومت ایران برای حفظ قدرت و کنترل

زن ستیزی

اهرم به زنجیر کشیدن نیمی از جامعه و نهادینه کردن سرکوب