مجاهدین آنتی تز بنیادگرایی اسلامی

دیدگاه‌ها, مجاهدین

بنیادگرایی و افراطی‌گری چه در اسلام و چه در دیگر ادیان چیزی نیست که امروز یا دیروز به وجود آمده باشد و سابقه‌ای به قدمت خود این ادیان دارد. امام علی در سال۴۰ هجری به دست خوارج (بنیادگرایان آن زمان) به شهادت رسید که امام علی را غیرمسلمان می‌دانستند.
در نیمه دوم قرن13 و نیمه اول قرن ۱۴ هجری این بنیادگرایی به اشکال مختلف بروز پیدا ولی هیچگاه به یک قدرت سیاسی که صلح و ثبات را تهدیدکند تبدیل نشده بود. برای اولین بار با به حکومت رسیدن خمینی در یکی از مهمترین کشورهای اسلامی معادلات عوض شد. ایران از نظر فرهنگی و سوق الجیشی و انسانی همواره از تاثیرگذارترین کشورها در جهان اسلام بوده است.
فرهنگ و دانشمندان ایرانی بیشترین نقش را در شکل دادن به فرهنگ اسلامی داشته‌اند، در دهه‌های اول ظهور اسلام کسانی که تحت ظلم و ستم حاکمان قرار می‌گرفتند به سمت ایران حرکت می‌کردند. مولفین ۱۰ کتاب مرجع احادیث (۴ کتاب شیعیان و ۶ کتاب اهل سنت مربوط به قرن سه و چهار هجری) همه ایرانی هستند.
دستور زبان عربی اولین بار در قرن اول هجری، توسط ابوبشر عمرو بن عثمان معروف به سیبویه شیرازی، دانشمند ایرانی تدوین شده است.
عارفان بزرگی مانند مولانا، عطار نیشابوری، حافظ و سعدی و دانشمندان برجسته‌ای مانند ابن سینا، محمد زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی بیشترین تاثیرات را در سراسر جهان اسلام داشته‌اند.
به لحاظ سوق‌الجیشی ایران حلقه واسط جهان عرب و صدها میلیون مسلمان آسیا و مسلط برخلیج فارس بزرگترین انبار نفت و گاز جهان است. حال یک بنیادگرایی وحشی در این کشور تاثیرات خود را برتمامی جهان اسلام می‌گذارد.
اگر خمینی و همین اندیشه در یک کشور دیگر اسلامی ظهور می‌کرد، هرگز قادر به این تاثیرگذاری نبود. خمینی با سرقت یک انقلاب مردمی و با سوار شدن بر پتانسیلهای ایران و اسلام به بزرگترین تهدید صلح و آرامش تبدیل شد. حال سوال این است که پاسخ در کجاست؟
در نگرش دیالکتیکی راه حل این پدیده‌ الزاما باید از درون جامعه ایران و فرهنگ اسلامی باشد. مقابله با رژیم، نه با لشکرکشی خارجی و نه با درافتادن با دین امکانپذیر است. پاسخ در یک نیروی ایرانی و یک بردداشت دمکراتیک و ترقی خواهانه از اسلام است.
بزرگترین اشتباه این است که بجای ارتجاع‌ستیزی و خامنه‌ای ستیزی به اسلام‌ستیزی و دین‌ستیزی بپردازیم. این همان چیزی است که رژیم از آن سود می‌برد و باعث تحکیم سلطه آن می‌شود، کما اینکه لشکرکشی به ایران هیچ نتیجه‌ای برای صلح و آرامش در منطقه نخواهد داشت.
اگر در 45 سال گذشته مجاهدین با پرچم اسلام دمکراتیک در صحنه نبودند این رژیم برای قرنها حکومت خود را تثبیت می‌کرد. بزرگترین هدیه به آخوندها این است که بگوییم اسلام همان است که این رژیم می‌گوید. مسلمان باشیم یا غیرمسلمان، مارکسیست و یا آتئیست حرف اول این است که آنچه خمینی و خامنه‌ای می‌گویند اسلام نیست. سلاح اسلام را باید از دست این رژیم گرفت. این ماموریتی است که مجاهدین از روز اول برای خود قائل بوده اند.
تنها یک نیروی مسلمان در ایران می تواند جلودار جدایی دین و دولت باشد، در غیر اینصورت باید از یک جنگ فرقه ای استقبال کنیم.
برای مجاهدین جدایی دین از دولت صرفا یک پلتفرم سیاسی نیست بلکه امری آرمانی نیز باشد.
کما اینکه پرچمداری دفاع از آزادی حجاب و پوشش توسط یک سازمان مسلمان و یک زن مسلمان و محجبه می‌تواند در یک جامعه اسلامی مقبولیت داشته باشد.
رفرم در کلیسا و شکسته شدن انگزیسیون نه از دشمنان مسیحیت بلکه توسط مارتین لوتر یک متخصص الهیات بود که مسیحیت را در قرن شانزدهم در اروپا برای همیشه تغییر داد. با ۹۵ فرضیه معروفش، جهان‌بینی قرون وسطا را که یکسره بر دین استوار بود، از ریشه تکان داد.