چه کسی اولین بار به مجاهدین برچسب «مارکسیست اسلامی» زد؟

مجاهدین

آنها که دهه ۵۰ را به خاطر دارند بخوبی میدانند که اول بار شاه و ساواک مارک مارکسیست اسلامی را به سازمان مجاهدین زدند. اخیرا سردژخیم پرویز ثابتی تاکید کرد که اولین بار ساواک این برچسب را اختراع کرد و به شاه پیشنهاد نمود.
علت بسیار روشن بود، مجاهدین با دفاع از اسلام اصیل بدور از خرافه‌های آخوندی که خواهان آزادی، برابری و عدالت اجتماعی بود و هم شاه و آخوندهای مرتجع را به چالش میکشید، به سرعت در میان توده‌های مسلمان نفوذ پیدا کرد. مردمی که از جنایات شاه به ستوه آمده بودند و در عین حال که نمیخواستند بدنبال تفکرات ماتریالیستی و مارکسیستی کشیده شوند و یا به اقمار اتحاد شوروی سابق تبدیل شوند. آنها پاسخ خود را در مجاهدین پیدا کرده بودند. نظام شاه در مقابل چنین جنبشی غافلگیر شده بود، لذا برای اینکه با نفوذ اجتماعی مجاهدین مقابله کند، با مارک مارکسیسم اسلامی تلاش کرد به مردم بگوید مجاهدین مسلمان نیستند بلکه مارکسیستهایی هستند که رنگ و لعاب اسلامی به خودشان زده‌اند.