چه کسانی مجاهدین را تاسیس کردند و چه خاستگاهی داشتند؟

مجاهدین

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف نژاد، ۲۷ساله، سعید محسن،۲۶، و علی اصغر بدیع زادگان، ۲۵ساله، سه نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران بنیانگذاری شد. محمدحنیف نژاد مهندس ماشین الات کشاورزی ، سعید محسن مهندس تاسیسات و علی اصغر بدیع‌زادگان مهندس شیمی بود. آنها از دانشجویان فعال دانشگاه تهران بودند که در جریان فعالیت های دانشجویی و سیاسی با یکدیگر آشنا شده بودند.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت ملی دکتر مصدق، شاه با پشتیبانی مستقیم انگلیس و امریکا و با تاسیس ساواک و گسترش ارتش گام به گام پایه‌های دیکتاتوری را محکمترکرده و با ایجاد یک سیستم پلیسی- نظامی به دستگیری و سرکوب همه جریانات سیاسی پرداخته و نهایتا با سرکوب خونین در ۱۵ خرداد دیکتاتوری کامل شاه و دربار را در جامعه برقرار کرد .
در چنین شرایطی بنیانگذاران مجاهدین به جمعبندی مبارزات گذشته پرداختند که نتیجه اصلی آن این بود که راه حلهای مسالمت آمیز و پارلمانتاریستی در مقابل دیکتاتوری فاسد و وابسته شاه، جواب ندارد. برای مبارزه برعلیه استبداد یک سازمان رهبری کننده و مبارزین حرفه‌ای لازم است که با مشی مسلحانه در برابر دیکتاتوری مقابله کند