چرا مجاهدین در بین ایدئولوژی‌های مختلف اسلام دمکراتیک را برگزیدند؟

محمد حنیف‌نژاد برای اولین بار بانی این تئوری بود که در اسلام حقیقی، مرز بین حق و باطل، نه از میان با خدا و بی‌خدا بلکه از میان استثمار کننده و استثمار شونده می‌گذرد.

فرق اسلام مجاهدین با اسلام آخوندها در چیست؟

مجاهدین خلق معتقدند اسلام یک شریعت خشک و منجمد نیست. مجاهدین احکام قصاص را قبول ندارند و به اصل ولایت‌ فقیه، احکام نجاست و طهارت آن‌چنان‌که برخی آخوند‌ها می‌گویند اعتقاد ندارند. آن‌ها به برابری زن و مرد و آزادی پوشش برای زنان معتقدند.

چه کسی اولین بار به مجاهدین برچسب «مارکسیست اسلامی» زد؟

مجاهدین چهره‌ جدیدی از اسلام ارائه کردند که بدور از خرافه پرستی بود. مجاهدین در اولین کشف ایدئولوژیک خود اعلام کردن که مرز بین حق و باطل نه از میان با خدا و بی‌خدا بلکه از میان استثمار کننده و استثمار شوند میگذرد

رویکرد مجاهدین با قانون اساسی چه بود؟

درحالیکه ۸ ماه از انقلاب ضدسلطنتی نگذشته بود، مجاهدین و نیروهای دمکراتیک توانستند توجه مردم را به...

دکتر محمد مصدق که بود و برای ایران چه کار کرد؟

مصدق کبیر در سال ۱۲۶۱ شمسی در تهران به‌دنیا آمد. دکتر محمد...

تاریخ معاصر ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران

دیکتاتوری در ایران

رضا شاه که بود؟

این تاریخ نه متعلق به چند هزار سال پیش بلکه متعلق به همین ۱۰۰ سال گذشته است. اگر از تحلیل های دایی...

رضا شاه که بود؟

هنگامی که جریان مشروطیت در ایران در حال رشد و کنار زدن سلطنت قاجار بود و فضای روشنفکری در ایران رو...

شورای ملی مقاومت ایران

دیدگاه‌ها