رضا شاه که بود؟

رضا شاه که بود؟

این تاریخ نه متعلق به چند هزار سال پیش بلکه متعلق به همین ۱۰۰ سال گذشته است. اگر از تحلیل های دایی جان ناپلئونی پرهیز کنیم تنها با نگاه کوتاهی به سوابق رضاخان خواهیم فهیمد که دیکتاتور چه تاج داشته باشد و چه عمامه، دیکتاتور است. آیا می‌دانید در جریان انقلاب مشروطه، در...
رضا شاه که بود؟

رضا شاه که بود؟

هنگامی که جریان مشروطیت در ایران در حال رشد و کنار زدن سلطنت قاجار بود و فضای روشنفکری در ایران رو به گسترش می‌رفت، رضا‌خان در اسفند ۱۲۹۹ با همکاری سیدضیاالدین طباطبایی از وابستگان انگلیس، دست به کودتا زد. این کودتا توسط ژنرال ادموند آیرون‌ساید طراحی و هدایت شد. در...