سوالات

 

موضع و عملکرد مجاهدین در جنگ ایران و عراق چه بوده است؟
دیدگاه مجاهدین در رابطه با حجاب چیست؟
هزینه مالی مجاهدین از کجا تامین میشود؟
رابطه مجاهدین با اکراد
انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین چیست و هدف آن چیست؟

سوال خود را طرح کنید