رویکرد مجاهدین در مقابل انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ چه بود؟

رویکرد مجاهدین در مقابل انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ چه بود؟

مجاهدین در عین اینکه به قانون اساسی رای نداده بودند، ولی به منظور ادامه مبارزه مسالمت آمیز برای آزادیها، اعلام کردند که علیرغم اینکه به قانون اساسی رای ندادند به آن ملتزم خواهند بود و در چارچوب همین قانون فعالیت خواهند کرد. در همین راستا سازمان مجاهدین آقای رجوی را...