فلسفه وجودی شورای ملی مقاومت در چیست؟

فلسفه وجودی شورای ملی مقاومت در چیست؟

در بحبوحه انقلاب ضدسلطنتی، آن‌موقع خمینی بود، یک فرد و بس. این‌بار، برای این‌که آن تجربه تکرار نشود، برای این‌که مجدداً به امید و اعتماد مردم خیانت نشود و آرزوهای مردم پرپر نشود، نه یک فرد بلکه یک تشکیلات و یک تشکل بزرگ سیاسی، دست‌اندرکار است. وانگهی وقتی شما به...