رویکرد مجاهدین با قانون اساسی چه بود؟

رویکرد مجاهدین با قانون اساسی چه بود؟

درحالیکه ۸ ماه از انقلاب ضدسلطنتی نگذشته بود، مجاهدین و نیروهای دمکراتیک توانستند توجه مردم را به آزادیها جلب نمایند. اعتراضات به اقدامات سرکوبگرانه حکومت جدید بالا گرفته بود. در همین حال مجلس خبرگان خمینی مشغول تدیون قانون اساسی رژیم بود. در آبان ۵۸ خمینی از یک‌سو با...