چه کسی اولین بار به مجاهدین برچسب «مارکسیست اسلامی» زد؟

چه کسی اولین بار به مجاهدین برچسب «مارکسیست اسلامی» زد؟

آنها که دهه ۵۰ را به خاطر دارند بخوبی میدانند که اول بار شاه و ساواک مارک مارکسیست اسلامی را به سازمان مجاهدین زدند. اخیرا سردژخیم پرویز ثابتی تاکید کرد که اولین بار ساواک این برچسب را اختراع کرد و به شاه پیشنهاد نمود. علت بسیار روشن بود، مجاهدین با دفاع از اسلام اصیل...