چرا مجاهدین در بین ایدئولوژی‌های مختلف اسلام دمکراتیک را برگزیدند؟

چرا مجاهدین در بین ایدئولوژی‌های مختلف اسلام دمکراتیک را برگزیدند؟

برای یک مبارزه حرفه‌ای، برای سرنگونی یک رژیم خونخوار که فراز و نشیبهای زیادی دارد و می‌تواند سالهای متمادی طول بکشد، نیاز به یک آرمان انقلابی است. آرمانی که در شکستها و پیروزیها در تنگناها و پیچیدگیها راهنمای عمل انسان باشد. در آن زمان تمامی سازمان‌های انقلابی که در...