اختلاف پایه‌ای مجاهدین با خمینی بر سر چه بود؟

اختلاف پایه‌ای مجاهدین با خمینی بر سر چه بود؟

دعوای مجاهدین و خمینی در یک کلمه بر سر «آزادی» بود. بهترین گزینه برای خمینی این بود که افرادی چون مجاهدین که مسلمانان انقلابی، زندان رفته، روشنفکر و تحصیل‌کرده بودند،‌ با او همراه شده و از او پشتیبانی کنند. خمینی از همان ابتدا بارها از طریق پسرش احمد تلاش کرد که...
چه کسی اولین بار به مجاهدین برچسب «مارکسیست اسلامی» زد؟

چه کسی اولین بار به مجاهدین برچسب «مارکسیست اسلامی» زد؟

آنها که دهه ۵۰ را به خاطر دارند بخوبی میدانند که اول بار شاه و ساواک مارک مارکسیست اسلامی را به سازمان مجاهدین زدند. اخیرا سردژخیم پرویز ثابتی تاکید کرد که اولین بار ساواک این برچسب را اختراع کرد و به شاه پیشنهاد نمود. علت بسیار روشن بود، مجاهدین با دفاع از اسلام اصیل...