نقش زنان در رهبری مجاهدین چیست؟

نقش زنان در رهبری مجاهدین چیست؟

۳۰ سال پیش مسعود رجوی در این باره گفت: یکی از ویژگیهای مقاومت ایران که از خیلی جهات، در دنیای معاصر بی‌نظیر است، نقش گسترده، فعال و خلاّق زنان می‌باشد. نقش زنان نه در شورا، نه مجاهدین و نه در ارتش آزادیبخش هرگز نمایشی، تبلیغاتی و سیاسی‌کارانه نبوده و نیست و این را...
رویکرد مجاهدین در مقابل انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ چه بود؟

رویکرد مجاهدین در مقابل انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ چه بود؟

مجاهدین در عین اینکه به قانون اساسی رای نداده بودند، ولی به منظور ادامه مبارزه مسالمت آمیز برای آزادیها، اعلام کردند که علیرغم اینکه به قانون اساسی رای ندادند به آن ملتزم خواهند بود و در چارچوب همین قانون فعالیت خواهند کرد. در همین راستا سازمان مجاهدین آقای رجوی را...
رویکرد مجاهدین با قانون اساسی چه بود؟

رویکرد مجاهدین با قانون اساسی چه بود؟

درحالیکه ۸ ماه از انقلاب ضدسلطنتی نگذشته بود، مجاهدین و نیروهای دمکراتیک توانستند توجه مردم را به آزادیها جلب نمایند. اعتراضات به اقدامات سرکوبگرانه حکومت جدید بالا گرفته بود. در همین حال مجلس خبرگان خمینی مشغول تدیون قانون اساسی رژیم بود. در آبان ۵۸ خمینی از یک‌سو با...