استراتژی قیام و سرنگونی

سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور

استراتژی قیام و سرنگونی، نام کتابی است که با جمع‌آوری سلسله‌ پیام‌های مسعود رجوی به همین نام منتشر شده است. این پیام‌ها از تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۸ در ۱۵ نوبت از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران پخش شد. مسعود رجوی در این پیام‌ها به صورتی مشروح برخی مسائل تاریخی و استراتژیکی در مورد مجاهدین در گذشته و حال را شرح می‌‌دهد.

تبیین جهان

مسعود رجوی هنگام برگزاری کلاس‌های تبیین جهان یک جوان ۳۱ ساله بود. او به تازگی در جریان انقلاب ضدسلطنتی از حبس ۷ ساله آزاد شده و در همین یک سال رهبری جنبشی با صدها هزار هوادار در سراسر ایران را بر عهده داشت.

نسلی که در این کلاس‌ها با جهان‌بینی مجاهدین و ایدئولوژی آنها آشنا شد.

کلاس‌های تبیین به گفته‌ی شاهدان شکل‌گیری تفکر نسل نو پس از انقلاب نقشی عمیق داشت و یک جبهه عقیدتی در اعماق جامعه ایجاد کرد. مباحثی که مجاهدین از میانه‌ی دهه‌ی ۴۰ در بازگشتی انقلابی به اسلام کشف کرده بودند و آنرا در هسته‌های کوچک رزمنده مورد مطالعه و کاربرد قرار داده بودند اکنون به صحن جامعه وارد می‌شد.

«یکی از وقایع بسیار مهمی که نباید در تهران از دست داد، دروس فلسفه مقایسه‌ای است که آقای مسعود رجوی هر جمعه بعد ازظهر تدریس می‌کند. در حدود ۱۰هزار نفر با ارائهٔ کارت ورودی در زمین چمن دانشگاه شریف به مدت ۳ساعت به سخنان رهبر مجاهدین خلق گوش فرا می‌دهند. آقای مسعود رجوی با سخنوری آموزنده‌اش و نیز جوانی خود (وی ۳۲سال بیشتر سن ندارد) طرفدار بسیار دارد. میتینگ‌های سیاسی‌یی که وی در پایتخت و شهرستانها برگزار می‌کند، توده‌های ۱۰۰هزار نفری، ۲۰۰هزار نفری و بعضی اوقات ۳۰۰هزار نفری را جلب می‌کند».

روزنامه فرانسوی لوموند

۹ فروردین ۱۳۵۹

کتابهای تبیین جهان

مسعود رجوی در نیمه سال ۱۳۵۸ کلاسهایی را تحت عنوان تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود.
در این کلاسها که به آموزش فلسفه و ایدئولوژی مجاهدین پرداخت. بیش از ۱۰هزار نفر در این کلاسها شرکت می‌کردند. سپس فیلم‌ها و فایل صوتی آن و همچنین بیش از یکصدهزار نسخه چاپی از متون هر جلسه در سراسر کشور توزیع می‌شد.
هم‌اکنون کتابی در ۱۶جلد به‌عنوان «تبیین جهان» وجود دارد که نتیجه ۱۶جلسه از کلاس‌های مسعود رجوی است.
این کتاب که حاصل آموزش و سخنرانی مسعود رجوی در دانشگاه صنعتی شریف از ۲۳آذر تا بهمن ۵۸ است. دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ را بازتاب می‌دهد.
مسعود رجوی در این سلسله آموزشها داستان پیدایش و تحول هستی و سایر تبیینهای فلسفی را به زبانی ساده و با استفاده از مهم‌ترین کتابهای تخصصی در همان زمینه بیان کرده. و در همین بستر به جمعبندی و معرفی مهمترین قواعد تکامل پرداخته است.
مسعود رجوی در هر مرحله ضمن طرح تعاریف پایه‌یی لازم در هر بحث، به دیدگاه قرآن و برخی از اندیشمندان مسلمان اشاره کرده، سپس به بررسی و نقد مکاتب فکری مختلف در باب “هستی یا عالم وجود” پرداخته است.
در این مسیر مسعود رجوی مخاطبش را در سفری دور و دراز از ابتدای خلقت تا زمان حاضر همراهی کرده. و گام به گام او را با قوانین هستی و رمز و راز تکامل آشنا می‌کند.
اسکلت اصلی آن در سالهای میانی دهه ۴۰ توسط بنیانگذاران سازمان و مسعود رجوی در حد یک جزو ه یا مقاله چند صفحه‌ای تنظیم شد.
در سال ۱۳۵۳ به‌صورت یک کتاب کامل در آمد. البته همین نسخه نیز توسط ساواک و اپورتونیستها از بین رفت. و مجدداً در سال ۱۳۵۸ توسط مسعود رجوی بازنویسی و تکمیل گردید.

تبیین جهان 

تبیین جهان – آموزش ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران – مسعود رجوی - قسمت ۱

تبیین جهان – ایدئولوژی پاسخگویی به ۳ موضوع: وجود، انسان و تاریخ – مسعود رجوی - قسمت ۲

تبیین جهان- پاسخ اسلام به ۳ موضوع: وجود، انسان و تاریخ- مسعود رجوی- قسمت ۳

تبیین جهان- ایدئولوژی چراغ راهنما و راهگشا عمل- مسعود رجوی- قسمت ۴

تبیین جهان- تفاوت تبیین با فلسفه- مسعود رجوی- قسمت ۵

تبیین جهان- طیف روشهای انحرافی- مسعود رجوی- قسمت ۶

تبیین جهان- طیف روشهای انحرافی- مسعود رجوی- قسمت ۷

تبیین جهان- بطلن روشهای عقلانی و حسی محض- مسعود رجوی- قسمت ۸

تبیین جهان - مسعود رجوی- قسمت ۹

تبیین جهان- مختصری از سیر اندیشه انسان درباره جهان- مسعود رجوی- قسمت ۱۰

تبیین جهان- تاریخچه تکامل- مسعود رجوی- قسمت ۱۱

تبیین جهان- تعریف تکامل، نظریه تکامل- مسعود رجوی- قسمت ۱۲

تبیین جهان- نگاهی به نظریات غیر تکاملی- مسعود رجوی- قسمت ۱۳

تبیین جهان- نخستین قاعده تکامل-گذار مداوم کهنه به نو- مسعود رجوی- قسمت ۱۴

تبیین جهان- بحث ناسخ و منسوخ - مسعود رجوی- قسمت ۱۵

تبیین جهان- مرحله‌ای بودن جریان تکامل- مسعود رجوی- قسمت ۱۶

تبیین جهان- قانونمندی ویژه هر مرحله تکاملی- مسعود رجوی- قسمت ۱۷

تبیین جهان- ساده سازی مبین عدم توجه به پیچیدگی‌های مراحل- مسعود رجوی- قسمت ۱۸

تبیین جهان- نتایج تبعی قانون پیچیدگی- مسعود رجوی- قسمت ۱۹

تبیین جهان- دومین قاعده تکامل-شتاب- مسعود رجوی- قسمت ۲۰

تبیین جهان- دومین قاعده تکامل-شتاب- مسعود رجوی- قسمت ۲۱

تبیین جهان- عوامل شتاب دهنده- مسعود رجوی- قسمت ۲۲

تبیین جهان- جهت‌داری جریان تکامل- مسعود رجوی- قسمت ۲۳

تبیین جهان- سومین قاعده تکامل- مسعود رجوی- قسمت ۲۴

تبیین جهان- جهت داری جریان تکامل- مسعود رجوی- قسمت ۲۵

تبیین جهان- چهارمین قاعده تکامل-تطبیق- مسعود رجوی- قسمت ۲۶

تبیین جهان- چهارمین قاعده تکامل-تطبیق- مسعود رجوی- قسمت ۲۷

تبیین جهان- سیستم مرکزی انطباق در مغز- مسعود رجوی- قسمت ۲۸

تبیین جهان- تطبیق در قلمرو اجتماعی- مسعود رجوی- قسمت ۲۹

تبیین جهان- دو اسلام سراپا متضاد- مسعود رجوی- قسمت ۳۰

تبیین جهان- تفاوت تطبیق با تجدید نظرطلبی- مسعود رجوی- قسمت ۳۱

تبیین جهان- چهارمین قاعده تکامل تطبیق یا وحدت - مسعود رجوی- قسمت ۳۲

تبیین جهان- تطبیق یا وحدت، قاعده اساسی تکامل - مسعود رجوی- قسمت ۳۳

تبیین جهان- تطبیق یا وحدت، قاعده اساسی تکامل - مسعود رجوی- قسمت ۳۴

تبیین جهان- تطبیق یا وحدت، قاعده اساسی تکامل - مسعود رجوی- قسمت ۳۵

تبیین جهان- تطبیق یا وحدت، قاعده اساسی تکامل - مسعود رجوی- قسمت ۳۶

تبیین جهان- تطبیق یا وحدت، قاعده اساسی تکامل - مسعود رجوی- قسمت ۳۷

تبیین جهان- تطبیق یا وحدت، قاعده اساسی تکامل - مسعود رجوی- قسمت ۳۸

تبیین جهان- پخش پایانی قاعده چهارم تکامل - مسعود رجوی- قسمت ۳۹

تبیین جهان- علم و فلسفه معنی تبین و مفهوم جویی تکامل - مسعود رجوی- قسمت ۴۰

تبیین جهان- علم و فلسفه - مسعود رجوی- قسمت ۴۱

تبیین جهان- علم و فلسفه - مسعود رجوی- قسمت ۴۲

تبیین جهان- علم و فلسفه - مسعود رجوی- قسمت ۴۳

تبیین جهان- علم و فلسفه - مسعود رجوی- قسمت ۴۴

تبیین جهان- علم و فلسفه - مسعود رجوی- قسمت ۴۵

تبیین جهان- علم و فلسفه - مسعود رجوی- قسمت ۴۶

تبیین جهان- علم و فلسفه - مسعود رجوی- قسمت ۴۷

تبیین جهان- سازگاری و عدم تناقض معیارتفکر منطقی - مسعود رجوی- قسمت ۴۸

تبیین جهان- پایگاه و مبنای علمی فلسفه - مسعود رجوی- قسمت ۴۹

تبیین جهان- طرح وحی از طرف انبیا - مسعود رجوی- قسمت ۵۰

تبیین جهان- علم و فلسفه - مسعود رجوی- قسمت ۵۱

تبیین جهان- ماتریال مکانیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۵۲

تبیین جهان- ماتریال مکانیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۵۳

تبیین جهان- ماتریال مکانیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۵۴

تبیین جهان- آشنایی با برخوردهای مکانیکی در زمینه های مختلف - مسعود رجوی- قسمت ۵۵

تبیین جهان- آشنایی با برخوردهای مکانیکی در زمینه های مختلف - مسعود رجوی- قسمت ۵۶

تبیین جهان-تبیین ماتریال مکانیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۵۷

تبیین جهان- ماتریال مکانیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۵۸

تبیین جهان- آشنایی با برخوردهای مکانیکی در زمینه های مختلف - مسعود رجوی- قسمت ۵۹

تبیین جهان- ماتریال مکانیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۶۰

تبیین جهان- ماتریال مکانیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۶۱

تبیین جهان- ماتریال مکانیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۶۲

تبیین جهان- ماتریال مکانیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۶۳

تبیین جهان- مروری بر بحث دیدگاه ماتریالیست مکانیک - مسعود رجوی- قسمت ۶۴

تبیین جهان- ماتریال دیالکتیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۶۵

تبیین جهان- ماتریال دیالکتیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۶۶

تبیین جهان- ماتریال دیالکتیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۶۷

تبیین جهان- ماتریال دیالکتیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۶۸

تبیین جهان- ماتریال دیالکتیک وجود - مسعود رجوی- قسمت ۶۹

تبیین جهان- ماتریال دیالکتیکی وجود - مسعود رجوی- قسمت ۷۰

تبیین جهان- ماتریال دیالکتیکی جریان تکامل - مسعود رجوی- قسمت ۷۱

تبیین جهان- ماتریال دیالکتیک تکامل - مسعود رجوی- قسمت ۷۲